GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TH CAM THƯỢNG - BA VÌ - HÀ NỘI

Trường Tiu hc Cam Thượng  là ngôi trường thành lp t năm 1954 và phát trin cho đến nay. Trường được xây dng trên xã Cam Thượng – Huyn Ba Vì – TP. Hà Ni. Trường là đơn v t chc giáo dc cp Tiu hc uy tín Huyn Ba Vì và được qun lý bi Phòng Giáo Dc và Đào To Huyn Ba Vì.

Ảnh Cổng, sân trường Tiu hc Cam Thượng

GII THIU V TRƯỜNG TIU HC CAM THƯỢNG - BA VÌ

I. Thông tin cơ bn v trường Tiu hc Cam Thượng

 1. Trường Tiu hc Cam Thượng được thành lp năm 1954, có tng din tích trên 2166 m2.

 2. Tr s trường hin nay được đt ti Xã Cam Thượng – Huyn Ba Vì – TP. Hà Ni.

 3. Hưởng ng phong trào toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa, xây dng cơ quan đơn v văn hóa. Trường Tiu hc  Cam Thượng đã đăng ký xây dng đơn v văn hóa và thng nht trong toàn cán b giáo viên, hc sinh nên đã to được s đng thun và quyết tâm xây dng trường Tiu hc Cam Thượng  thành đơn v trường học văn hóa.

II. Cơ cu t chc ca trường Tiu hc Cam Thượng.

  1. Hin nay Hiu trưởng là đ/c : Lê Th Thơm- Bí thư chi bộ - trình đ ĐHSP chính tr.
  2. Phó hiu trưởng là đ/c : Phùng  Thế Hiến - Phó bí thư chi bộ -Trình đ ĐHSPTH.
  3. Vi tng s CBGV : 32 đ/c (27/32 đ/c n)
  4. Đng viên : 20/32 đ/c
  5. Trình đ giáo viên 100% đt chun và đt trên chun

T năm 2018 đến nay, 100% cán b, giáo viên trường Tiu hc Cam Thượng đu thc hin tt mi ch trương chính sách pháp lut ca nhà nước; Nhà trường luôn chú trng đến công tác giáo dc đo đc cho hc sinh, phòng chng t nn xã hi trong hc đường. V công tác thi đua dy tt hc tt, trong các năm qua s hc sinh xếp loi hc lc khá gii ca trường luôn đt t 70% tr lên, t l hc sinh hoàn thành chương trình Tiu hc đt 100%, . V phía các thy cô: Có nhiu giáo viên là chiến s thi đua và giáo viên dy gii, giáo viên gii đạt các giải nhì, giải ba cp huyn trở lên.

Bên cnh đó các t chc Đng, đoàn th ca giáo viên và hc sinh đu đt danh hiệu xuất sắc; công đoàn xut sc. Văn hóa trong giao tiếp, th hin văn minh, lch s được trường thc hin tt, tp th giáo viên luôn đoàn kết giúp đ ln nhau hoàn thành công tác chuyên môn, cán b giáo viên đã tích cc ng h xây dng các qu do các cp phát đng. Không nhng vy cán b, giáo viên nhà trường còn đt nhiu gii cao trong các cuc thi đu th thao do huyn và ngành t chc. Song vì điu kin cơ s vt cht chưa được tu sa thường xuyên và xây dng thêm các phòng hc và phòng chc năng nên trường Tiu hc Cam Thượng chưa đt chun quc gia mc đ I.  Nhà trường chúng tôi kính đề nghị các cấp quan tâm để tạo điều kiện mở rộng diện tích cho trường được xây dựng thêm các phòng học và phòng chức năng để đạt chuẩn quốc gia; tập thể CBGV đang c gng n lc v mi mt đ đt chun quc gia mc đ I và rt mong nhn được s quan tâm ca các cp lãnh đo

 

                                    Tác gi bài viết: Lê Th Thơm
                                  Ngu
n tin: Giáo viên Trường Tiu hc Cam Thượng